1. کمیسیون برنامه بودجه مجلس آقای مفتح

2. بازدید دادستان کل و دادستان و فرماندار شهریار

3. بازدید رئیس اتحادیه آقای زارعیان

4. بازدید نماینده حسین حق وردی

5. فرماندار شهریار مهندس طاهری

6. استاندار تهران مهندس مقیمی